الهامی برای حال یا آینده!

 الهامی برای حال یا آینده!

***


الهام کیست؟ الهام چیست؟ 

آیا او یک صداست؟ آیا او یک تصویر است؟ 

آیا او یک الهه است؟ آیا او یک انسان است؟ 

من از این الهام چه می‌خواهم؟ لذتی برای حال یا لذتی برای آینده؟ 

او از من چه میخواهد؟ امنیتی برای حال یا آینده؟ 

قدرت را برای چه دوست دارد؟ برای تنهایی؟ برای ضعف؟ 

برای حمایت؟

به چه می‌خواهم برسم؟ 

چشم اندازم چیست؟ 

آیا شریکی میخواهم برای مدیتیشن؟ آیا ابزاری می‌خواهم برای استخراج لذت؟ 

هدفم چیست؟ 

بی نیازی یا نیاز؟ بازی با حس های بدن؟ بازی با ذهن؟ 

بازی یوگا؟ بازی سکس؟ بازی دوست داشتن؟

کدام خلأ را در من قرار است پر کند؟ 

من کدام خلأ را در او قرار است که پر کنم؟

برای چه مدت؟ برای آینده؟یا برای حال؟

آیا من با این الهام به جهنم آینده خواهم رفت یا به بهشت حال؟ 

آیا او پذیرای حال من خواهد بود؟ 

آیا قادر به درک حال من خواهد بود؟ 

آیا ما هنر را با هم زندگی خواهیم کرد؟ اما هنر در حال اتفاق می‌افتد نه در آینده! 

الهام می‌تواند انرژی های حیاتی مرا به حرکت وادارد! این را تجربه کرده‌ام! آیا این انرژی های حیاتی به فرا خواهد رفت یا به فرود؟ 

آیا ما بر اساس تصادف در مسیر هم هستیم یا برنامه؟ قطعاً برنامه! 

کجاها آگاه هستم! کجاها ناآگاه بودم؟

به کجا می‌خواهم بروم؟ 

به حال یا آینده؟ آیا الهام حال را می‌فهمد؟ 

توهم آینده را می‌داند؟ معنای پشت این کلمات را میداند؟ 

آیا می‌داند ما بدن نیستیم؟ 

آیا او در بدن مانده؟ در ذهن مانده؟ در آینده مانده؟

قطعا او الهه‌ی نجات بخش من نیست! 

قطعاً من خدای حمایت گر او نیستم!

حتی اگر بدنها مان را بر هم بساییم می‌دانم این بدن‌ها رفتنی است! این لذت ها موقتی است! این آینده کاذب است! 

می‌دانم این ها تخیلاتی برای آینده است! 

کسی نیست که نیازهای من را یا او را کامل پاسخ بدهد! 

آیا او می‌داند پذیرش؛ همان عشق واقعی است؟ 

آیا او می‌داند پول؛ لذت نمی آورد؟

این الهام اگر الهام حال باشد هستم!

الهام آینده را بگذار در همان آینده بماند!

من با الهام به آینده نخواهم رفت!

همین حال مرا بس!

اگر الهامی بود چه بهتر! 

اگر الهام خواست به آینده برود بدرقه اش می‌کنم! 

در حال بدرقه اش می‌کنم! 

می‌گذارم مدتی دیگر در توهم آینده بماند!

او از حال هیچ کجا نمی‌رود! 

شاید به خواب آینده برود! من بیدارش نمی‌کنم! ‌خودش که بیدار شد در حال دیدار می‌کنیم! 

الهام حال همیشه با من است! 

او یک صداست!

یک تصویر! 

یک بدن! 

یک تصور!

همین کافیست!

من در حال می‌مانم تا او به من بپیوندد!

بعد با هم یوگا و یگانگی را تجربه خواهیم کرد! 

من عاشق الهام‌های حال هستم! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد