انتخاب کار!

 انتخاب کار!

***

این نوشته در ادامه‌ی نوشته‌های مربوط به کار و اقتصاد هست. 

https://www.unwritable.net/search/label/کار?m=1


بعد از خواندن اقتصاد و تعمق در یوگا حالا ترکیب این دو دانش را اینجا می‌نویسم. 

در یوگا وقتی بزرگ می‌شوی، پهنه‌ی مسولیت ات جهانی می‌شود یعنی کاری که انجام می‌دهی به نیت کل جهان انجام می‌دهی. تو در یوگا مرزهای هویت خودت را کمرنگ می‌کنی و بزرگ می‌اندیشی. بالطبع برای کاری که انجام می‌دهی هم عمیق و گسترده می‌اندیشی. 

مثلاً اینطور نیست که تن به هر کاری بدهی و فقط به منافع خودت یا خانواده‌ات یا کمپانی ات یا حتی کشورت فکر کنی! 

تو مسوول کل جهان هستی! در هر کاری که انجام می‌دهی! 


تمام کارها و اعمال تو در راستای بهبود زندگی تمام انسانها خواهد بود. نه یک گروه یا قشر خاصی! 


در این راستا آگاهی رسانی و یوگا و مراقبه، مستقیم ترین و شاید حیاتی ترین کار روی زمین است. تمام شغل های آگاهی رسان، اولویت اول است. مثل برگزاری دوره‌های آگاهی بخش یا کلاسهای مراقبه و یوگا. یا حتی همین نوشتن، اگر شغل بشود!


شغل های مربوط به بقای انسان‌ها مثل شغل های محیط زیستی و کارهای مربوط به کشاورزی پایدار و زنجیره سالم غذایی و جلوگیری از آلودگی‌های صنعتی، اولویت بعدی هستند. 


تمام شغل های تشویق کننده‌ی مصرف مثلاً مثل تبلیغات لوازم آرایشی و آنچه به مصرف و نابودی بیشتر زمین منجر می‌شود نادرست و مضر خواهد بود. 


تمام شغل های دروغ پراکنی و سازمانهای خبرپراکنی و شرکت‌های اینترنتی که ناآگاهی را گسترش می‌دهند مضموم هستند. 


شغل‌های صنعتی که منجر به تولیدات مضر و تولیدات نظامی می‌شوند مضر هستند. 


شغل‌های واسطه‌ای که منجر به روان شدن گردش اقتصاد مفید می‌شوند نسبتاً مفید هستند. 


شغل‌های تولیدی که همراستا با طبیعت باشند و به گسترش زندگی طبیعی و پایدار شدن چرخه‌ی زندگی انسان و طبیعت باشند مفید هستند. اما شغل هایی که منجر به گسترش شهرنشینی و زندگی مصنوعی شوند مضرند. 


فرمول کلی این است، با شناخت زندگی درست از مسیر یوگا می‌توانید هر کاری انجام می‌دهید را درست تحلیل کنید. می‌توانید به عمق بروید و نتیجه‌ی کارهای خودتان را ببینید. 

معمولاً هر کاری که از روی عشق و آگاهی انجام شود مفید است و خیر آن به خود شخص و دیگران می‌رسد. هر کاری که از روی ترس و اجبار و فقط برای گذران زندگی و بقای شخصی و دریافت حقوق باشد مضر است و ضرر آن به خود شخص و کل زمین می‌رسد. 


از نظر اکهارت هر کاری که برای رسیدن به نتیجه‌ای در آینده باشد مضر است و کار باید در لحظه و در آگاهی انجام بشود. 

از نظر اکهارت، وضعیت آگاهی شخص از خود کار مهم تر است. 

پس باز دوباره بازمیگردیم به آگاهی! 

شاید مهمترین و یگانه کار اصلی ما بعد از بقاء بالابردن آگاهی شخصی خودمان و آگاهی جهانی در دیگران باشد! و من نویسنده خوشحالم که همین الان در این راستا می‌نویسم! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟