این هم کار امروز!

 این هم کار امروز!

***


هر روز به شدت کار میکنم! کارم هم مشاهده ی اطراف و مشاهد ی ذهن هست. ذهنم را مشاهده میکنم.

و بعد از مدتی مشاهده و گاهی هم نشستن پای صحبت آدمهای معمولی و کسانی مثل اکهارت و سادگورو می نشینم پای این صفحه ی شیشه ای!

این کل کار من در امروز است!

ذهن میپرسد: پس از کجا می‌آوری و میخوری؟

جواب این است که سعی دارم رژیم بگیرم و خوردنم را به حداقل برسانم. به اندازه ی شکمم روزی پیدا کنم و بخورم. مابقی وقتم را همینطور به بطالت مشاهده و نوشتن میگذرانم!

به نظرم برنامه ی خوبی است!


هر روز به فکر روزی همان روز هستم! اگر گرسنه شدم به دنبال غذا میروم! فکر کردن به مرگ خیلی کمک میکند که اینطوری زندگی کنم! 


گاهی با دیدن بعضی آدمها مطمئن میشوم که تقریبا هیچ کسی یعنی شاید ۹۹ درصد آدمها این نوشته ها را نمی گیرند! یک حس تنهایی موقتی میگیرم!

بعد دوباره به خودم نگاه میکنم! میفهمم این نوشته های من فقط بازتاب ذهن شلوغ من بر اثر یک فرکانس احساسی خاص است! 

گاهی رگه هایی از سکوت و حقیقت در آن است! اما خود من آنقدر تغییر میکنم که گاهی بعضی از نوشته های خودم را نمیگیرم! چون فرکانس ذهنی آن لحظه را دیگر ندارم! 

پس انتظار اینکه دیگران حرفهای من را و حس و فرکانس من را در این نوشته ها درک کنند بسیار بیهوده است. 


از نظر ذهن من این کار نوشتن واقعا کاری بیهوده است! از نظر ذهن کل زندگی بیهوده است! تولد منتهی به مرگ!

پس دقیق ترین و باهوش ترین ذهن ها نهایتا میشوند مثل خیام!


من هم دارم از تجربه ی زندگی قبل از مرگ میگویم!

گاهی هم هذیان بافی میکنم البته از نظر ذهن!


مثل آدم مستی که میخواهد مشکلاتش را فراموش کند

من هم با نوشتن سعی میکنم تفاوت خودم را با جامعه فراموش کنم!

سعی میکنم با کسی حرف بزنم!

مثلا با یک خدا!

یا با خودم!


همین حرف ها میشود نوعی برنامه ریزی ذهنی و نوعی کار!

آنچه تجربه ی زندگی می نامند برای هر آدمی متفاوت و منحصر به فرد است!


این هم تجربه ی کار کردن من در امروز است.

میدانم با تجربه ی دیگران فرق دارد!

میدانم عجیب و قریب است!


این لینک ها برای بعضی ها بحث فلسفی و تبلیغ ایدئولوژی و اینهاست!

میگویند حوصله ی منبر و سخنرانی نداریم!

من هم همینطور هستم!


گاهی پیش می آید که ذهن خسته ی من فقط میخواهد استراحت کند!

و این نوشتن ها نوعی استراحت است!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد