پذیرشِ کامل

زمان خواندن 4 دقیقه ***

 پذیرشِ کامل

***


پذیرش مفهومی نانوشتنی است. یعنی باید به آن برسی. مقام پذیرش.

پذیرش چیزی است که در لحظه وجود دارد. لحظه حاوی پذیرش است. 

ذهن این مفهوم را نمی‌فهمد. ذهن، پذیرش را انفعال یا بی عملی یا افسردگی یا حتی مرگ تفسیر می‌کند. چون پذیرش را درک نمی‌کند. 

پذیرش یعنی فراتر رفتن از ماده. یعنی فراتر رفتن از زمان و ذهن. 

مثلاً بپذیری که این بدن را داری. 

بپذیری که این مقدار پول داری. 

بپذیری که این مقدار آگاهی داری. 

بپذیری که این مقدار شهرت داری. 

بپذیری که این مقدار محبوبیت داری. 


پذیرش مفهومی نانوشتنی است. پذیرش به معنی تلاش نکردن نیست. 

پذیرش یعنی وارد وادی نخواستن بشوی. 

وادی استغنا. 

یعنی جایی بین خواستن و نخواستن. 

https://www.unwritable.net/2022/03/blog-post_64.html


پذیرش حالتی درونی است. 

پذیرش چیزی نزدیک شکرگزاری است. 

پذیرش چیزی نزدیک توکل است. 

پذیرش شبیه عشق است. 


تو وقتی معشوق را کاملاً و همانطور که هست بپذیری، عاشق هستی. 

وقتی لحظه را همانطوری که هست بپذیری، آزاد هستی. 

وقتی ذهن را بپذیری، از ذهن آزاد می‌شوی. 


پذیرفتن تعریف پذیرش برای ذهن سخت است. 

پذیرش در خودش عدم قضاوت را دارد. 

در خودش آزادی از گذشته و آینده را دارد. 


پذیرش به عربی می‌شود تسلیم. 

یا همان اسلام. چند هزار سال است که کمتر کسی مفهومش را درک کرده. 


پذیرش یعنی رها کردن کنترل های بیرونی. 

پذیرش یعنی پذیرفتن مسوولیت اصلی خودت. یعنی مسوولیت درونی. 


پذیرش یعنی راه دادن دنیا به درون. 

یعنی دخالت نکردن در کار خدا. 

پذیرش یعنی سکوت. وقتی حرفی نداری. 

پذیرش یعنی قدرت. 

پذیرش یعنی درک قدرت خداوند. 

پذیرش یعنی درک میرا بودن تو. 

پذیرش یعنی هیچ نگفتن. 

یعنی ننوشتن!***

تصویر هوش مصنوعی.

ترجمه هوش مصنوعی.

 

Complete Acceptance

Acceptance is an unwritten concept. That is to say, you have to come to it. The state of acceptance.

Acceptance is something that exists in the moment. The moment contains acceptance.

The mind does not understand this concept. The mind interprets acceptance as passivity or inaction or depression or even death. Because it does not understand acceptance.

Acceptance means going beyond matter. It means going beyond time and mind.

For example, accept that you have this body.

Accept that you have this amount of money.

Accept that you have this amount of awareness.

Accept that you have this amount of fame.

Accept that you have this amount of popularity.

Acceptance is an unwritten concept. Acceptance does not mean not trying.

Acceptance means entering the realm of not wanting.

The realm of self-sufficiency.

That is, the tea between wanting and not wanting.

Acceptance is an internal state.

Acceptance is something close to gratitude.

Acceptance is something close to trust.

Acceptance is like love.

You are in love when you accept your lover completely and for who they are.

When you accept the moment for what it is, you are free.

When you accept the mind, you are free from the mind.

It is difficult for the mind to accept the definition of acceptance.

Acceptance has in itself a lack of judgment.

In itself it has freedom from the past and future.

Acceptance in Arabic is called "taslim".

Or the same Islam. For thousands of years, few have understood its concept.

Acceptance means letting go of external controls.

Acceptance means accepting your primary responsibility. That is, inner responsibility.

Acceptance means letting the world in.

It means not interfering with God's work.

Acceptance is silence. When you have nothing to say.

Acceptance is power.

Acceptance means understanding the power of God.

Acceptance means understanding your own mortality.

Acceptance means saying nothing.

It means not writing!

Additional thoughts on acceptance:

  • Acceptance is not about resignation or giving up. It is about seeing things as they are and choosing to be at peace with them.
  • Acceptance is not about being passive. It is about taking action from a place of peace and power.
  • Acceptance is not about being perfect. It is about embracing our imperfections and allowing ourselves to be human.
  • Acceptance is a journey, not a destination. It is something that we practice and grow into over time.


نظرات

زهرا شهراد گفت…
پذیرش = مقام رضا و تسلیم

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

رابطهء من با دنیا