آرزوهای سال ١۴٠١

 آرزوهای سال ١۴٠١

---

ای کاش می‌دانستم کی بنویسم. کی نه. 

ای کاش می‌دانستم چه وقت باید کاری نکنم. 

چه وقت باید کاری انجام بدهم. 

ای کاش می‌دانستم کی باید سخن بگویم و کی سکوت کنم. 

ای کاش می‌دانستم تعادل کجاست. 

ای کاش می‌دانستم چه حالی و وضعی دارم. 

ای کاش می‌دانستم درونم چه خبر است. 

ای کاش با ندانستن هایم کنار بیایم. 

ای کاش تمام زندگی ام بر مبنای عشق و دهش بود. 

ای کاش در لحظه می‌بودم. 

ای کاش ریشه های حرص و طمع را می‌شناختم. 

ای کاش آگاه می‌بودم. 

ای کاش ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟