برهماچاری یعنی چه؟ What Does it Mean to be a Brahmachari? | Sadhguru

زمان خواندن 17 دقیقه ***

 برهماچاری یعنی چه؟ 

What Does it Mean to be a Brahmachari? | Sadhguru

Transcript

https://youtu.be/SBCzFSY-wvY


اینها ترجمه‌ی فارسی متن صحبتهایی است که سادگورو در مورد برهماچاریا انجام داده. در لینک بالا اصل ویدیو را می‌توانید ببینید. ترتیب زمانی هم آورده شده تا بتواند به عنوان زیرنویس ویدیو استفاده شود. 


0:00

Sadhguru: They don't want to succumb to this. On and on and on, the same things happen.

سادگورو: آنها نمی‌خواهند تسلیم (این چرخه) بشوند. چرخه‌ی های مدام. مدام تکرار شونده. 

0:06

Most people don't even realise. It's not lifetime to lifetime,

بیشتر افراد اصلا متوجه نمیشوند. این چرخه معمولا فقط محدود به زندگیهای مجدد نمیشود.

0:11

that is also there. But within this life, you dont have to admit it in front of people,

این چرخه ها در همین زندگی هم هست. شما حتی لازم نیست به صورت عمومی به آن اعتراف کنید.

0:17

but I want you to sincerely look at this.

من از شما می‌خواهم که صادقانه به این نگاه کنید.

0:29

Participant: Namaskaram Sadhguru. What does the path of brahmacharya involve?

سوال کننده: نمازکارم سادگورو. مسیر برهماچاریا شامل چه چیزهایی میشود؟

0:35

How do I know whether I am capable of that?

چطور من بدانم که آیا توان انجام برهماچاریا را دارم یا نه؟

0:37

Sadhguru: Brahmacharya means to be like the breeze… that is, you don't stick to anything.

سادگورو: برهماچاریا یعنی مثل همین نسیم باشی … یعنی به هیچ چیز نچسبی..

0:48

نسیم همه جا میرود؛ نمی دانیم الان از کجا آمده

It's going everywhere; we don't know where it's coming from right now.

0:53

همین الان از اقیانوس آمده؛ الان اینجاست و دوباره می‌رود.

Just crossed the oceans and come, here it is, and just keeps going.

1:02

برهماچاریا به سادگی یعنی زندگی! یعنی بودن!

Brahmacharya means simply just being life,

1:13

زندگی کردن درست به همان شکلی که به دنیا آمدی- 

تنهای تنها

just to live the way you were born – alone.

1:20

حتی اگر مادرت دوقلو در شکم داشته

Even if your mother happened to bear twins,

1:25

باز هم تو تنها به دنیا آمده ای. در یک نزدیکی کامل به بینهایت.(همراه با خالق)

you still were born alone. In a very close association with the Divine

1:33

همین طور زندگی کردن! 

برهماچاریا یک گام بزرگ نیست. فقط وجود داشتن مثل زندگی است.

just to live like that. Brahmacharya is not a great step, just to exist as life is.

1:41

اما ازدواج یک گام بزرگ است! شما سعی می کنید یک کار خیلی بزرگ انجام دهید!(خنده)

Marriage is a great step. You're trying to do something very big (Laughs).

1:49

حداقل آدمها اینطور فکر میکنند. برهماچاریا یعنی شما هیچ کاری انجام نداده اید.

At least people believe so (Laughs). Brahmacharya means you did nothing,

1:57

شما اجازه دادید زندگی شما همانطوری اتفاق بیافتد که خالق، شما را ساخته است

you allowed your life to happen just the Creator made you,

2:01

شما از زندگی خود چیزی درست نمی کنید. بودن در مسیر الهی

you don't make anything out of it. To be on the path of Brahman

2:09

بودن درمسیر خالقتان. یعنی بودن در مسیر او. نه مسیر خودتان.

or the Creator, just to be His way, not your way.

2:18

ازدواج! شما ازدواج میکنید و فکر میکنید که زندگی به مسیر شما خواهد رفت (خنده)

Marriage – you get married thinking it's going to be your way,

2:21

اما بعد متوجه میشوید که راه شخص دیگری را رفته اید!! (خنده)

but it's going to be somebody else's way (Laughs).

2:29

بنابراین برهماچاریا یعنی فقط مسیر او! همان طور که شما را خلق کرده. تو فقط همان طور که آفریده شده‌ای می مانی!

So, brahmacharya means just His way, the way He made you just to be like that.

2:38

هیچ کاری لازم نیست. اگر شما کاری انجام ندهید شما درمسیر برهماچاریا هستید.

No step, if you don't do anything, you are a brahmachari.

2:43

اما ریاضت هایی هست. نظمی ها و تمرین هایی هست. پس آنها چیست؟

But there is sadhana, there is other disciplines, what is that about?

2:47

اینها برای این است که شما مثل خودتان بمانید

That is just to help you to stay like that because

2:53

وقتی از زمین ماده را به خود جذب کردید وقتی جرم زمین 

once you picked up material from this planet, once you pick up substance

3:02

را از این سیاره به خود گرفتید خصوصیات ماده از این زمین وارد شما میشود و میخواهد به شما فرمانروایی کند

from this planet, the qualities of this planet will enter you and try to rule you.

3:09

این یک خاصیت پایه ای زمین است که وقتی که زمین را به خود گرفتید( در زمین زندگی می‌کنید)

One basic quality of once you pick up earth is,

3:18

چیزی وجود دارد به نام اینرسی

there is something called as 'Inertia'.

3:21

بنابراین بودن در مسیر الهی یعنی رها کردن مسیر زمین (‌مسیر خاک و ماده)

So, to be on the path of the Divine means not to give in to the way of the earth.

3:29

اینرسی یک چیز است. در قید و بند زندگی کردن چیز دیگر.

One thing is inertia; another thing is a compulsive movement.

3:38

وقتی مقداری از خاک زمین را برمیدارید ( در زمین زندگی میکنید) شما هم مثل خاک (زمین )‌میشوید

If you pick up a piece of this earth, you've become like the earth.

3:43

خاک زمین شما را به چرخه هایش می برد. این چرخه ها خاصیت 

It tries to take you in circles. Cyclical movement is the basis

3:51

همه ی چیزهای مادی در جهان است

of everything that you call as physical in the universe,

3:56

زیرا جهان مادی تنها زمانی میتواند وجود داشته باشد که این چرخه ها باشند. برهماچاریا یعنی شما نمیخواهید تسلیم چرخه های ماده بشوید

'cause physical can exist only if it is cyclical Brahmacharya means you don't want to succumb

4:06

یک برهماچاری به این درک رسیده است که جهان مادی بدون او هم می‌تواند ادامه داشته باشد

to the cyclical movement. Because a brahmachari has realized that the world can do without him.

4:16

بنابراین او نمی‌خواهد به این دنیای مادی بازگردد

He doesn't want to come back.

4:19

ببینید! چرخه یعنی این که شما در یک دایره حرکت می‌کنید. هرچقدر هم که دایره بزرگ باشد به نقطه‌ی قبلی باز می‌گردید. غیر از این است؟

See cycle means, if you move in a circle however large the circle is, you come back, isn't it?

4:26

حتی وقتی دعوت نشده باشید! درست است؟ یا غلط؟ 

Even if you're not invited (Laughs). Yes or no?

4:32

وقتی در یک چرخه باشید به نقطه‌ی قبلی بازمیگردید

Once you're on a circular path invariably you will come back.

4:36

ما نمی‌دانیم که آدمها شما را میخواهند یا نه! جهان شما را میخواهد یا نه! 

We don't know whether people want you or not, whether world wants you or not,

4:41

به هرحال شما در هر صورت بازمیگردید چون در یک چرخه هستید

but you will anyway come back because you are on a circle.

4:46

پس کسانی که متوجه شده‌اند که واقعاً اینجا کسی آنها را نمی‌خواهد(خنده)

So those who have realized that they are not really wanted around here,

4:52

آنها می‌خواهند مسیر مستقیم را بروند، مسیر الهی را، نه مسیر سیاره ها را. 

they want to be on a straight path, the path of the Divine, not the planetary trajectory.

5:00

بنابراین وقتی تسلیم مسیر این سیاره زمین نمی‌شوید

So to see that you do not succumb to the ways of the planet…

5:08

چون اگر هویت خود را از زمین بگیرید شما قسمتی از این سیاره خواهید بود

because if you're identified with this, you're just a piece of the planet

5:14

تمام چیزهایی که دارید از این سیاره قرض گرفته شده و شما را از درون فرمانروایی خواهد کرد

everything that you have is borrowed from this planet and it will rule you from within.

5:22

بنابراین کسی که مسیر برهماچاریا را به جای مسیر طبیعی انتخاب می‌کند

So one takes on to Brahmacharya instead of as a natural process,

5:27

به عنوان یک نظم روزانه این مسیر را انتخاب می‌کند تا درگیر چرخه‌های زندگی نشود

as a path, as a discipline so that they don't get into cyclical motion of life,

5:34

آنها نمی‌خواهند تسلیم این (چرخه‌ها) بشوند. دوباره و دوباره و دوباره همان چیزها تکرار می‌شود

they don't want to succumb to this. On and on and on the same things happen.

5:43

خوب برهماچاریا شامل چیست؟ اگر خیلی آگاه باشید

So what does it involve? If you are very conscious

5:50

هیچ چیز! هیچ چیز لازم ندارد! خیلی ساده است. شما هر روز صبح همانطور بیدار می‌شوید مثل وقتی که متولد شده‌اید

it involves nothing, very simple. You wake up every day in the morning like you were born;

5:58

وقتی برای خواب آماده می‌شوید انگار که دارید می‌میرید. در این بین

you go to sleep like you would die. In-between,

6:06

هرچیزی که برای همه مفید است انجام می‌دهید چون هنوز به آنجایی نرسیدید که بتوانید 

whatever is useful to everybody you do because you still not reached the place

6:14

بدون فعالیت فقط وجود داشته باشید! نیاز دارید کاری انجام بدهید

where you can exist without activity, you need to do something.

6:20

ایده این است که این فعالیت هرگز نباید برای خودتان باشد، چون اگر کارها را برای خودت انجام بدهی

The idea is, that activity should be never about you because if the activity is about you,

6:29

وابستگی و گرفتاری را برای خودت ایجاد می‌کنی. پس به طور مداوم کاری انجام می‌دهی که برای خودت نیست. 

you will pile up entanglement. So you constantly do activity which is not about you.

6:38

آنقدر فعالیت می‌کنی که وقتی به رختخواب می‌روی دیگر وقت نداشته باشی

You do that much activity, when you go to bed you don't have a moment,

6:43

طوری خسته ای که مثل مرده‌ها می‌خوابی. وقتی بیدار می‌شوی قبل از اینکه پرنده‌ها بیدرشوند

you fall like you're dead. When you wake up before the birds,

6:52

مشغول شو. بقیه‌ی کارها توسط مشیت الهی انجام می‌شود. 

get busy, rest will be taken care of by Grace.

7:05

نیازی نیست که خیلی کاری انجام بدهی چون ما مقداری انرژی برای 

Need not do too much because we invest a certain amount of energy to

7:14

ساختن یک برهماچاری صرف می‌کنیم. در واقع نباید به صرف انرژی نیاز باشد. 

manufacture a brahmachari. Actually, it shouldn't be necessary.

7:21

اگر آنها هیچ کاری انجام نمی‌دادند آنها خودبخود می‌رسیدند. اما

If they simply didn't do anything, they would be there, but

7:29

چون زمین از دورن بر شما فرمانروایی می‌کند شما نمی‌توانید بدن خود را کنار بگذارید

the ways of the Earth rule from within because after all you can't keep your body down.

7:35

بدن شما حافظه دارد، یک سابقه ی عظیم کارمایی دارد. بنابراین تمایلات خودش را دارد

It has memory, it has a huge karmic pile, so it has its tendencies.

7:42

برای رفتن به فرای این تمایلات که برای ذات شما طبیعی نیست اما

To go beyond these tendencies which are not natural to your being but

7:51

مثل این است که این بدن که وسیله ی حرکت شماست تمایل دارد اینطور حرکت کند. 

it is like... because this vehicle tends to go like this.

7:55

فرض کنید ماشینی را می‌رانید که کمی مشکل میزان فرمان دارد

Suppose you are driving a car and it has a little alignment problem,

7:59

مدام به یک طرف کشیده می‌شود شما باید مدام فرمان را صاف بگیرید در غیر اینصورت منحرف می‌شود

it keeps pulling like that (Gestures) you have to straighten it (Gestures) otherwise it will go

8:06

درست مثل همین ماشین، بدن ما هم مشکل میزان فرمان دارد، مدام به یک سمتی کشیده می‌شود

This is just like that, this has a alignment problem, it always wants to go like this.

8:12

وقتی به سمتی کشیده شد دیگر فقط موضوع زمانی است که این چرخه کامل میشود

Once it bends, it's just a question of time before it completes the circle.

8:20

اما چون فقط این چرخه مدتی زمان می‌برد و آگاهی شخص خیلی

But because it is taking a certain period of time and one's awareness

8:26

کامل نیست هر وقت که چرخ میزنید و به نقطه ی قبلی باز می‌گردید

is not in any great place, every time you pass the same spot

8:31

به نظر می‌رسد که در جای جدیدی هستید! اگر شما بعدازظهر اینجا نشسته بودید

it looks like a new place (Laughs), it will. If you sat here in the afternoon,

8:40

همین جایی که الان نشسته‌اید کل این مکان متفاوت به نظر می‌رسید

the same place where you are sitting, the whole place would look different,

8:45

اگر هوا آفتابی باشد و متفاوت. حالا شما می‌نشینید متفاوت به نظر می‌رسد

if it's sunny and in a different way. Now you sit, it looks different.

8:49

دوازده شب بیایید و بنشینید متفاوت به نظر می‌رسد بنابراین

Come at 12:00 in the night and sit down it looks different. So, you

8:52

شما فکر می‌کنید که به جای متفاوتی آمده‌اید

think you've come to a different place every time

8:55

اما نه! مسأله فقط زمان است. تغییرات فصول و حافظه ی کوتاه مدت شما!

but no, it's just a question of time, season and short memory.

9:04

چون یک محاسباتی در حرکت مداری زمین هست

Because of a certain mathematic involved in the movement of the planet,

9:13

معمولاً چرخه های شما مقداری بیشتر از دوازده سال طول می‌کشد، هر دوازده سال به همان نقطه می‌رسید

generally your cycles are little over twelve years, same spot you keep hitting.

9:20

بیشتر آدمها اصلا متوجه نمی‌شوند. این چرخه‌ها از زندگی به زندگی بعدی هم نیست. آن هم هست اما

Most people don't even realize. It's not lifetime to lifetime, that is also there

9:26

حتی در یک زندگی هر دوازده یا دوازده و نیم سال

but within this life every twelve, twelve-and-a-half years

9:30

شما یک چرخه را طی می‌کنید

you are going through a cycle.

9:32

بیشتر افراد حتی متوجه این چرخه‌ها نمی‌شوند متوجه این که مدام همان چیزها دارد تکرار می‌شود. 

Most people never even notice it, that the same things are happening. Most people,

9:38

بیشتر افراد، ٩٩.٩ درصد افراد متوجه نمی‌شوند. افراد خیلی کمی متوجه می‌شوند که همان چرخه‌های

99.9 percent of the people don't notice. Very few people notice that the same situations and…

9:46

فیزیولوژیکی، همان چرخه‌های روانشناسی و شرایط بیرونی، چیزهای مشابه دوباره تکرار می‌شوند. 

both physiological, psychological and outside situations, similar things are coming by.

9:54

اگر کمی بی قرار باشید هر شش سال تکرار میشوند، اگر کمی بیشتر بی قرار باشید

If you are little hyper, it will come every six years. If you're little more hyper

10:03

هر سه سال تکرار می‌شود، خیلی بی قراری بیشتر هر هجده ماه تکرار می‌شود

it will come every three years, much more hyper it will come once in eighteen months,

10:09

خیلی خیلی بیشتر بی قرار باشید هر سه ماه تکرار می‌شود

much, much more hyper it will come once is three months.

10:13

اکر کمتر از سه ماه باشد شما نباید اینجا باشید، شما باید به تیمارستان بروید. 

If it comes below three months, you shouldn't be here; you should be in a mental asylum,

10:19

بله. اگر چرخه‌های شما کمتر از سه ماه باشد مطمئنا

yes. If your cycles are less than three months for sure

10:23

شما برای خود و اطرافیان تان خطرناک هستید! شما باید در تیمارستان باشید. 

you're dangerous for yourself and everybody around you. You should be in an asylum.

10:29

چون این چرخه‌ها خیلی کوتاه است شما خیلی ناپایدار میشوید، به طرز خطرناکی ناپایدار. 

because your cycles are so short, you will become volatile, dangerously volatile.

10:37

بنابراین اگر چرخه‌های دوازده ساله یا سه ماهه را تکرار می‌کنید

So, whether you are doing a twelve-year cycle or you are doing a three-month cycle,

10:43

فقط تفاوت در میزان و درصد دیوانگی است! درست است؟

it's just the difference is only a question of percentages of madness, isn't it? Hmm?

10:52

اگر چرخه‌های شما سه ماهه باشد همه می‌توانند ببینند که شما دیوانه‌اید. 

If you're doing three month, everybody can see that you're mad.

10:56

اگر چرخه‌های شما دوازده ساله باشد دیگران تشخیص نمی‌دهند اما خودتان می‌دانید

If you're doing twelve-year cycles people don't make out, but you know.

11:01

اگر با خود صادق باشید می‌دانید که شما دیوانه اید. فقط اگر با خودتان روراست باشید

If you're sincere, you know you are crazy. If you're straight with yourself

11:07

به روشنی می‌بینید که دیوانه اید. 

you clearly know you are crazy. Only thing is

11:11

فقط چون دوازده سال و نیم طول میکشد می‌توانید دیگران را گول بزنید و بگویید که اوکی هستید

because it's twelve and a half years or so, you can fool the world that you are okay.

11:20

من می‌خواهم همه‌ی شما این را ببینید

I want all of you to look at this.

11:27

صادقانه خودتان را ببینید، به تاثیرات اجتماعی کار نداشته باشید

Sincerely look at yourself, don't worry about the social impact,

11:30

شما مجبور نیستید پیش کسی اعتراف کنید، خوب. فقط درون خودتان! آیا شما کاملاً دیوانه نیستید؟

you don't have to admit it to anybody, okay. Within yourself, aren't you quite insane?

11:39

نمی‌خواهد الان جواب بدهید! لازم نیست جلوی دیگران اقرار کنید

Don't have to say anything; you don't have to admit it in front of people.

11:43

می‌خواهم شما صادقانه به این نگاه کنید. اگر شما صادقانه و روراست به خودتان نگاهی بیاندازید

But I want you to sincerely look at this. If you If you're sincere and straight about yourself,

11:50

می‌دانید که خیلی انحراف دارید. اگر خودتان این را متوجه باشید آنگاه به فکر اصلاح خودتان میافتید. 

you know you're quite off. If you've admitted this to yourself, you want to fix it,

11:58

اما آنقدر شما در جامعه حل شده‌اید که دیگر خود شما اصلا مهم نیست. 

but you've become so much of a social being how you are doesn't matter,

12:04

تنها چیزی که برایتان مهم است این است که چطور به نظر دیگران می‌آیید. زندگی های زیادی می‌تواند همینطور ادامه پیدا کند. 

how you look is all that matters to you, then you can go on. Many lifetimes you can go on.

12:11

آنطور که واقعاً هستید برای شما مهم می‌شود. وجود خود شما خیلی برای شما مهم می‌شود 

How you are matters to you, your being has become… has become very important for you,

12:16

نه آن چیزی که دیگری در مورد شما فکر می‌کند. این نظر  دیگران در مورد شما نیست که

not what somebody thinks about you, it is not other person's opinion

12:21

زندگی شما را می‌سازد. این ذات وجودی خود شماست. اگر 

which is crafting your life, it is the nature of your being, if that happens

12:26

این برای شما اتفاق بیافتد شما به صورت طبیعی در مسیر الهی قرار می‌گیرید. شما خودتان خواهید خواست که آنجا باشید. 

you will naturally be on the path of the Divine. You will want to be there.

12:32

مسیر دیگری وجود ندارد. 

There is no other way.

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا