اگر لذت نمی‌بری نخوان

 



اگر لذت نمی‌بری نخوان!

---

اگر لذت نمی‌بری ننویس!


اگر لذت نمی‌بری کاری نکن


اگر لذت نمی‌بری حرفی نزن


اگر لذت نمی‌بری بنشین


اگر لذت نمی‌بری بمان


اگر لذت نمی‌بری مشاهده کن


اگر لذت نمی‌بری بدان زندگی رنج نیست


اگر لذت نمی‌بری بدان تو لایق رنج نیستی


اگر لذت نمی‌بری تلاش نکن


اگر لذت نمی‌بری شاهد باش


اگر لذت نمی‌بری نفس بکش


اگر لذت نمی‌بری مراقبه کن


اگر لذت نمی‌بری نمیر


اگر لذت نمی‌بری زندگی نکن


زندگی رنج نیست


زندگی عشق است و دیگر هیچ ...




نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد