گنج رنج - ٢

 گنج رنج - ٢


هر وقت لذت نمی‌بری، هر وقت صدردصد شاد نیستی

این نشانه‌ی خوبی است

تو وظیفه داری لذت ببریدر همه حال

هر وقت چیزی را در آینده می‌خواهی!

بدان مسیر را اشتباه می‌روی!

هر وقت نیاز به چیزی از بیرون داری!

بدان داری اشتباه می‌روی

هر وقت از نظر ذهنی و بدنی در بهترین حالت خودت نیستی!

بدان لحظه را از دست داده‌ای

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!