برای خانواده! - بخشش

 برای خانواده! - بخشش

***

قبلاً در مورد هویت خانواده نوشته‌ام. این بار اما از یک زاویه‌‌ی دیگر می‌خواهم در مورد خانواده بنویسم. 

خانواده‌ی من عبارتند از اکبر؛ فاطمه؛ مهدی؛ هادی؛ زهرا؛ فرشته؛ محمد؛ اکرم؛ تارا و سعیده! 

خانواده خط مشخصی ندارد! تمام آدمها می‌توانند مثل خانواده‌ی ما باشند اگر مرزی نبینیم. قبلاً در این مورد نوشته‌ام. 

اما من سالها با تک تک این آدمها زندگی کرده‌ام. با تک تک آنها گذشته ای دارم. 

الان در نقطه‌ای دیگر از زمین در حال تمرین یوگا هستم. تمرین یگانگی. 

اما یکی از دستاوردهای یوگا حل شدن و کمرنگ شدن گذشته است. وقتی در مسیر لحظه قدم برداری گذشته برایت متفاوت می‌شود. گذشته دیگر باری نیست که به دوش بکشی. 

گذشته یادت هست ولی از آن برای ساختن هویت لحظه استفاده نمی‌کنی. 

گذشته فقط در ساحت ذهن وجود دارد. یک وجود ذهنی! گذشته هیچ تاثیری بر حال ندارد. 

حالِ تو مستقل از گذشته است. نه اینکه فراموش کرده باشی. 

حال، برای تو آنقدر پررنگ می‌شود که گذشته برایت تاثیری ندارد. 

نام دیگر این حالت؛ بخشش است. 

بخشش یعنی پذیرش گذشته. 

برای ورود به ساحت لحظه باید گذشته را بپذیری و ببخشی. 

من تمام گذشته را می‌بخشم. چون به عمق لحظه پی برده‌ام. توضیح دادنی نیست. 

اگر هنوز بار گذشته را به دوش می‌کشی شاید هنوز زمانش نرسیده باشد. اما من دیگر بار گذشته را به دوش نمی‌کشم. 

گذشته هر چه بوده بهترینِ خودش بوده. 

گذشته؛ با تمام تلخی ها و شادی ها و بالا و پایین ها بهترینِ همانی بوده که باید می‌بوده. 

آینده نیز همینطور. آینده به بهترین حالت خودش خواهد بود. 

بخشیدن و پذیرش گذشته و اعتماد به آینده. 

این است معنی زندگی در لحظه‌. 

من برای ورود به لحظه؛ تمام گذشته‌ای که با شما داشتم را پذیرفته ام. 

اینجا به برکت یوگا؛ فرصت زیادی برای پرداختن به زندگی و ساختن جهانی بهتر دارم. 

تقریباً همیشه آماده‌ی ایجاد زمان حالی عالی هستم. از همین راه دور. چه با نوشته چه با تلفن و غیره. 

از تمام خانواده ام تشکر می‌کنم. 

از سعیده که زحمت زیادی می‌کشد. 

از تمام اسم‌های آن بالا قدردانی و تشکر می‌کنم. 

در این سفر زندگی شما بهترین همسفران من بودید. 

دقیقاً همانطور که باید می‌بود. 

پس من باید از تک تک شما تشکر و قدردانی کنم. 

امیدوارم این انرژی از طریق این کلمات به شما برسد. 

کل زندگی یک انرژی جوشان و عظیمِ در لحظه است. 

آرزو می‌کنم تمام اسامی بالا در این انرژی جوشان و عظیمِ لحظه و در این یوگا و در این لذتِ بی پایان زنده بودن با من شریک باشند. 

قدردان تک تک شماها هستم. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد