جوینده‌ی معنوی کیست؟

Who is a seeker?

جوینده ی معنوی کیست؟Sadhguru: The word “seek” tends to create a wrong notion in people’s minds. When we say “seek”, that means we are seeking to find. Seeking and finding are connected in language. But when it comes to spiritual process, they are not connected.

سادگورو: کلمهی«جوینده» ممکن است تصور اشتباهی در ذهن شنونده ایجاد کند. وقتی میگوییم «جوئیدن» یعنی میجوییم که چیزی را پیدا کنیم. جوئیدن و پیداکردن در لغت به هم متصلند ولی وقتی در مورد مسیر معنوی صحبت میکنیم به هم ارتباطی ندارند

A seeker is not seeking to find anything – especially not anything in particular. He does not know, so he is seeking. This is one fundamental correction that needs to happen in most spiritual seekers.

یک جویندهی معنوی چیزی را برای یافتن جستجو نمی‌کند، هیچ چیز خاصی را جستجو نمیکند. او نمیداند، بنابراین جستجو میکند. این یک تغییر نگرش پایهای است که لازم است در بیشتر جویندگان مسیر معنوی اتفاق بیافتد

The idea or notion that you have to find the purpose of your life, or the source or the goal of your life has caused immense damage to spiritual seekers and set them up on an empty, endless run. Ignorant people have constantly goaded spiritual seekers to somehow find themselves.

این تصور اشتباه که شما باید معنی و مقصودی برای زندگی تان پیدا کنید، یا مبدأ یا هدف زندگیتان را پیدا کنید، باعث خسارات عظیمی برای جویندگان معنوی شده است. این تصور غلط باعث نوعی دویدن بی پایان در آنها شده است. انسانهای نا آگاه همواره جویندگان معنوی را مورد انتقاد قرار میدهند و آنها را به پیداکردن خودشان توصیه میکنند.  

Maybe to start off on the path, you need a fruit to attract you because you only work with temptation – so something needs to be set up. But spirituality is not about finding yourself, it is about losing yourself. You are willing to lose everything that you call as “myself”.

شاید برای شروع، شما به مشوقی برای پیوستن به مسیر معنوی نیاز داشته باشید، چون در ابتدا شما نیاز به ترغیب دارید. اما معنویت پیداکردن خودتان نیست بلکه از دست دادن منیت و خود کاذب است. در این مسیر شما مایلید هرآنچه که به عنوان «خود کاذب» میشناسید را رها کنید

If one can just sit and lose themselves into meditation, wonderful. If such a thing is not possible, play a game or dance and lose yourself into that.

اگر شما بتوانید با نشستن و مراقبه خود کاذبتان را رها کنید، عالی است. اگر چنین چیزی ممکن نباشد آن وقت میتوانید خود کاذبتان را در یک بازی یا در رقصیدن رها کنید

If you cannot do that, lose yourself into work. It doesn’t matter what, somehow learn to lose yourself.

اگر آن را هم نمیتوانید، خود کاذبتان را با کار کردن رها کنید. مهم نیست از چه ابزاری استفاده میکنید، به هر روشی یادبگیرید خود کاذبتان را رها کنید

If you try to find yourself, you will be on an endless run. A human being is constantly longing to be something more than what he is right now.

اگر سعی کنید خودتان را پیدا کنید این باعث نوعی دویدن بی پایان در شما میشود. یک انسان همواره این عطش را دارد که چیزی بیشتر از آنچه که اکنون هست بشود

If he knows only money, he is thinking of a little more money; if he knows power, a little more power; if he knows love, a little more love.

انسان اگر فقط پول را بشناسد، به این فکر میکند که یک کم پول بیشتر بدست بیاورد؛ اگر قدرت را بشناسد، به کمی قدرت بیشتر فکر میکند؛ اگر عشق را بشناسد، کمی عشق بیشتر

There is something within him which will not settle for who he is. In whatever way you know best, you are trying to be a little more because there is something within you which does not like boundaries, which is looking for a boundless experience.

چیزی درون انسان است که هیچگاه به آنچه که هست قانع نمیشود. در هر زمینهای که شما بهتر بشناسید، سعی میکنید کمی بیشتر از آن چه که هستید بشوید؛ چون چیزی درون شماست که محدودیت ها را دوست ندارد، چیزی درون شماست که به دنبال تجربهای نامحدود است

Just think about this: if you have to find the boundless, when and how long and where do you think you will find it?

به این جمله خوب بیاندیشید: اگر شما به دنبال بینهایت هستید؛ کِی، چه موقع و کجا فکر میکنید که آن را خواهید یافت؟

It will be an endless run. But you can lose yourself. That’s easy because you are a limited entity. If you completely lose yourself, everything that needs to be found is found.

این یک دویدن بیپایان خواهد بود. اما میتوانید خود کاذبتان را رها کنید. این آسان است چون شما یک موجود محدود هستید. زمانی که تمام و کمال، خودِ کاذبتان را رها کنید؛ تمام آنچه باید پیدا شود را یافتهاید


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟