شماره های محدود در وادی نامحدود

 شماره های محدود در وادی نامحدود

---

داشتم تعداد ویوهای نوشته‌ها را نگاه می‌کردم. تعداد ویوی بیشتر بهتر؟ ولی یهو با خودم گفتم چه چیز را می‌شماری؟ تعداد کلیک ها را؟ یا تعداد قلب‌هایی که لرزیده‌اند را؟ یا تعداد روح‌هایی که لمس کرده ای را؟ 


اصلا مگر شماره مهم است؟ 

اینجا وادی کیفیات است. 

کمیت وادی محدودیت هاست. 

اینجا وادی دل است. 

وادی نامحدود. قلبهای نامحدود. بودن نامحدود. 

عشق نامحدود. وجود نامحدود. حسهای نامحدود. 

حساب بانکی شهرت را می‌توانی نگه داری. 

حساب ماده را می‌توانی نگه داری. اما چیزی که ماده نباشد چطور حسابش را نگه می‌داری؟ 

ارتباط دو قلب را چطور می‌شماری؟ 

یکی شدن دو روح را چطور اندازه می‌گیری؟ 


نفوذ یک حرف را چطور اندازه می‌گیری؟

با تعداد سطرها؟

کلمات؟

حروف؟

یا با سکوت؟

با سیاهی نامحدود بین کلمات...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!