در جستجوی شادی

 در جستجوی شادی

---

با دوستی متین و قدیمی داشتیم از شادی می‌گفتیم. چه سعادتی که از شادی بگوییم و از شادی بنویسیم. قبلا کمی نوشته بودم در این لینک.

https://mymindflow.blogspot.com/2022/02/blog-post_84.html


این بار بهتر دیدم بنشینیم پای صحبت سادگورو که از شادی می‌گویدو خودش یکی از شادترین و موثرترین انسانهاست. ترجمه زیر اصل متن به سبب رعایت امانت آمده و قابل استفاده برای زیرنویس هست. اصل ویدیو هم در این لینک هست.

https://youtu.be/IJB6tKZpZ-k
Sadhguru: Now, we are thinking of happiness like it’s some kind of a commodity,

سادگورو: امروزه ما از شادی به عنوان یک کالا یاد میکنیم. 

0:14

or some kind of an attainment. No.

یا گاهی از شادی به عنوان یک دستاورد یاد میکنیم. خیر!

0:19

When your life comes to ease, when you come to ease,

زمانی که زندگی شما به صلح برسد. زمانی که به آسایش درونی برسید

0:24

happiness is a natural consequence.

شادی یک نتیجه‌ی طبیعی آسایش درونی شما خواهد بود.

0:27

Coming to ease - what does it mean? There are many ways to look at this.

رسیدن به آسایش دورنی - به چه معنی است؟ از جنبه های مختلفی متیوان به آن نگریست.

0:32

Well... because I should not say, "look inward" (Laughs)

بسیار خوب. این بار قرار نیست بگویم به درون خود بنگرید! ( خنده حضار)

0:39

you already put a condition on me.

شما این محدودیت را برای من گذاشته اید.

0:43

So, is it true that today, even medically we know,

خوب امروزه حتی از نظر پزشکی میدانیم که  این امر درست است که 

0:48

every human experience has a chemical basis to it?

تمام تجربیات بشر پایه‌ی شیمیایی دارد!

0:53

So, what you call as peace is one kind of chemistry, happiness is another kind of chemistry,

بنابراین آنچه که به عنوان آرامش نام میبرید یک نوع ترکیب شیمیایی است؛ شادی نوع دیگری از ترکیب شیمیایی است

0:59

joy is another kind of chemistry, misery is another kind of chemistry,

لذت نوع دیگری از ترکیب شیمیایی است؛ احساس بیچارگی و استیصال هم نوع دیگری از ترکیب شیمیایی است

1:03

agony is one kind of chemistry, ecstasy is another kind of chemistry;

رنج نوعی ترکیب شیمیایی است؛ وجد و سرور هم نوع دیگری از ترکیب شیمیایی است

1:07

every human experience has a chemical basis to it.

تمام تجربیات بشر ریشه در ترکیب شیمیایی بدن دارد.

1:11

Or, in other words, you are a very complex chemical soup.

به عبارت دیگر شما یک معجون شیمیایی پیچیده هستید!

1:17

The question is only, are you a great soup, or a lousy soup? (Laughs)

حال سوال اینجاست! آیا شما یک معجون عالی هستید؟ یا یک سوپ به درد نخور؟ ( خنده حضار)

1:23

If you're a great soup, you taste good; not for somebody, for yourself.

اگر شما یک معجون عالی باشید طعمتان خوب است؛ نه برای کسی! بلکه برای خودتان!

1:28

When you taste very good for yourself – if you sit here,

اگر شما به نظر خودتان خوش طعم باشید- اگر فقط همینجا بنشینید

1:33

if you feel extremely pleasant within yourself because the soup is great,

اگر شما حس بسیار خوشایندی داشته باشید برای این که معجون شما عالی است

1:39

then, people say you're happy.

آنگاه مردم میگویند شما شاد هستید.

1:43

If you become very, very pleasant, people will say you're joyful.

اگر شما خیلی خیلی خوشنود باشید افراد میگویند شما سرشار از لذت هستید.

1:48

If you become super pleasant, people will say you're ecstatic.

اگر بینهایت خوشنود باشید افراد میگویند که شما سرشار از وجد و سرور درونی هستید.

1:53

So, to make it very simple and understandable for most people,

بنابراین برای این که خیلی ساده و قابل فهم برای بیشتر افراد بگوییم

1:59

your chemistry needs to be altered.

ترکیبت معجون داخلی شما باید تغییر کند.

2:03

There's a whole technology with which we can create the kind of chemistry that you want.

یک سیستم کامل تکنولوژی وجود دارد برای این که شما بتوانید ترکیب شیمیایی ای که میخواهید برای خود بسازید

2:08

If I teach you how to create a blissful chemistry within yourself,

من به شما یاد میدهم که چطور در درون خود این ترکیب شیمیایی سرور انگیز را بسازید.

2:13

your very chemistry is blissful, and you will be blissful.

اگر شیمیایی بدن شما سرورانگیز باشد شما هم سرشار از سرور خواهید بود.

2:17

When you’re blissful, you will no more be in pursuit of happiness.

حال اگر شما سرشار از سرور باشید؛ دیگر در جستجوی شادی نخواهید بود

2:22

That is the biggest mistake, that we are in pursuit of happiness.

این بزرگترین اشتباه است. این که ما در جستجوی شادی باشیم. 

2:27

Your life has to become an expression of joy.

زندگی شما باید نمودی از ابراز شادی و سرور درونی شما بشود. 

2:30

When your life is an expression of your experience,

زمانی که زندگی شما تجلی ای از ابراز تجربیات شما باشد

2:35

then, what you do, what you do not do, will not determine the quality of your life.

آن‌وقت آنچه انجام میدهید؛ آنچه انجام نمی‌دهید؛ هیچکدام کیفیت زندگی شما را تعیین نمی‌کند

2:41

How you are within yourself will determine the quality of your life.

این که درون خودتان چطور هستید کیفیت زندگی شما را تعیین خواهد کرد

2:44

I’m sorry - once again, I used the word 'within'.

ببخشید یک بار دیگر کلمه‌ی درون را استفاده کردم

2:47

But, chemistry is not within, it is still outside of you.

اما این ترکیب شیمیایی هم کاملا درون شما نیست، کماکان بیرون از شماست. 

2:51

But, if you know how to make the right soup,

اما اگر بدانید چطور معجون درستی بسازید

2:56

then, being joyful is not an issue, it’s a natural consequence of that.

آنگاه شاد بودن دیگر مشکلی نیست؛ این نتیجه‌ی طبیعی همان است. 

3:02

So, we can teach you a technology, we can teach you a methodology

بنابراین ما میتوانیم به شما فناوری ای آموزش بدهیم، روشهایی به شما آموزش بدهیم

3:06

with which you will know how to stir the right kind of soup within you.

که با آن بدانید که چطور معجون درستی درون خود بپزید

3:14

This is what I'm calling as “Inner Engineering,” that you engineer your chemistry in such a way,

این همان چیزی است که«مهندسی درون» نام دارد، این که شیمیایی خود را طوری بسازید

3:20

that it’s blissful by its own nature, not because of something.

که در ذات خود سرشار از سرور باشد، نه به خاطر چیز دیگری. 

3:24

If you think you're going to squeeze happiness out of something or somebody, (Laughs)

اگر فکر میکنید که میتوانید شادی را از چیزی در بیرون یا از کسی استخراج کنید

3:31

you will be disappointed, because nothing will yield anything,

ناامید خواهید شد، برای اینکه از هیچکس چیزی استخراج نمی‌شود

3:36

unless you have a chemistry of blissfulness within you.

غیر از این که شما ترکیب شیمیایی سرشار از سرور برای خود ساخته باشید


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد