بگوییم Persian نه Farsi

 فارسی یا Persian ؟


امروزه شاهد هستیم که ایرانیها زبان خود را در محیط های انگلیسی زبان؛ فارسی معرفی می کنند و در لیست زبانها همواره داشتنفارسی Farsi و پرشینPersian  همه را دچار سردرگمی می کند.


انگلیسیها به زبان انگلیسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند English.

ما در زبان خودمان به زبان آنها می گوییم انگلیسی.

انگلیسیها از ما نمی خواهند که به زبانشان بگوییم انگلیش !

ایرانیها به زبان فارسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند فارسی.

انگلیسی ها در زبان خودشان به زبان ما می گویند پرشین.

همین استدلال در مورد فرانسوی ها و زبان فرانسوی و فرنچ قابل تعمیم است.


نتیجه :

ما هم از آنها نخواهیم که به زبان ما بگویند فارسی !نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

درد زایمان و تماس همزمان

حالِ خوب

ایران، خانواده‌ام

معامله یا عشق؟

کارما برای خودم و برای تارا!

مصاحبه‌ی شغلی

وسواسِ آینده

مناجات های شبانه

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس