چه کنیم با مرگ؟

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 چه کنیم با مرگ؟

شاید این سوال منجر به این شودکه بدانیم چه کنیم با زندگی؟


۷ روز پیش خبری به ما رسید و فکر کردن به این خبر و این که یکی از ما دیگر در زندگی با ما نخواهد بود باعث تلنگری به همه ی ما شد.


در قدیم توجه به مرگ خیلی بود. فراعنه ده ها سال آماده میشدند برای مراسم تدفین. بسیاری مرگ را آغاز ورود به دنیای بهتر میدانند و بسیاری با توجیه زنده شدن دوباره مرگ را نمی پذیرند.

در دوران مدرن ایدئولوژیهای جدید بدون توجه کردن به مرگ و با تاکید بر زندگی باعث پیشرفتهای زیادی در زندگی شده است.


شاید راه سومی وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن این قانون و اصل بیولوژیک شاید بتوانیم در زندگی مان تغییرات معنوی خوبی ایجاد کنیم. این راه سوم باعث بالا بردن کیفیت زندگی بیش از پیش خواهد شد. شاید بشر به حدی رسیده که هر روز با یادآوری مرگ؛ بهتر و بهتر زندگی کند. این بهترین روش و رویکرد به مرگ است.


شاید یادآوری هر روزه ی آن باعث شود:


قدر زندگی را بیشتر بدانیم.

اولویت ها را بهتر تعیین کنیم.

خود را خیلی جدی نگیریم.

مشکلاتمان را بزرگ نبینیم.

قدر استانداردهای زندگی خود را بدانیم.

بیشتر به همدیگر عشق بورزیم و اجازه دهیم دیگران به ما عشق بورزند.

شاید دیدن عکسهای دوستی که دیگر بین ما نیست یادآور خوبی باشد.

هر روز را جشن بگیریم و زنده بودن را ساده نه انگاریم.

بدانیم بعد از ما زندگی کماکان جریان دارد پس برای آن روز هم برنامه ای داشته باشیم.


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا