اول حال خودت را خوب کن!

 اول حال خودت را خوب کن! 

***

اگر میخواهی بنویسی؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی بخوانی این سطور را؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی خوشبخت شوی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی به دیگران خدمت کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی به کسی کمک کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی با دیکتاتوری مبارزه کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی به اهدافت برسی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی زندگی کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی بمیری ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر خانواده تشکیل بدهی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی بچه بزرگ کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی بدانی حال خوب چیست ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی به کسی زنگ بزنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی سفر بروی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی قرار کاری بگذاری ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی هیچ کاری نکنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی فقط باشی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی پیاده‌روی کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

هرکاری می‌خواهی انجام بدهی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی نوشته را تمام کنی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی اسکرول کنی بروی ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!

اگر میخواهی بدانی چطور حال خودت را خوب کنی! ؛ اول حالِ خودت را خوب کن!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد