شعر بايد تازه باشد!

 شعر بايد تازه باشد!

مثل ماهى!


شعرهايم خيلى زود مى گندد!

درست بعد از تايپ!


اگركپى و الصاق شود كه ديگر شعر نيست!

عكس آن است!


عكسى از لاشه ى شعرم برايتان مى گذارم!

بروم تا متعفن تر نشده!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد