ترکیب ما

 ترکیب ما


ترکیب هر آدم منحصر به فرداست

این ترکیب مختص اوست

ترکیب چیزهایی که توجه ما را به خود جلب میکند

فقط و فقط به ما تعلق دارد

اجازه ندهیم دیگران تعیین کنند به چه چیز توجه کنیم


ارزشمند ترین چیز در زندگی ما زمان نیست

توجه ماست

توجه مفهومی فراتراز زمان است

مهمتر از زمان است


 پس ترکیب خود را گرامی بدارید

و همانگونه زندگی کنید

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری