نویسندگی

 یک نویسنده به جای تمام خوانندگانش 

فکر می کند

به جای همه می نشیند

و همه را درک می کند

نیاز خواننده ها را می داند

کمی از یک بازیگر ندارد

یک نویسنده خالق بازیگر هایش است

او اولین بار آنها را در ذهنش بازی کرده است

یک نویسنده معمار هم هست

چون باید صحنه ها را هم در ذهنش ساخته باشد

یک سخنران هم هست

چون تمام دیالوگ ها را از قبل باید گفته باشد

یک نویسنده خالق دنیایی است که وجود دارد

او خودش هم در آن دنیا زندگی می کند

و هر بار که خوانده می شود

دوباره دنیایش را توسط دیگران می سازد

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید