تو کی هستی؟

 تو کی هستی؟


اول گفتن تو اسمى!

بعد گفتن تو جنسى!

بعد گفتن تو بچه باباتى!

بعد گفتن تو مذهبتى!

بعد گفتن تو محل زندگيتى!

بعد گفتن تو شماره ى فلان و فلانى!

بعد گفتن تو معدلى!

بعد گفتن تو رتبه اى!

بعد گفتن تو دانشجويى!

بعد گفتن تو فارغ التحصيلى!

بعد گفتن تو كارمند فلان جايى!

بعد گفتن تو مهاجرى!

بعد گفتن تو پرشينى!

بعد گفتن و هى گفتن!


بعد گفتم من كيم؟

بعد گفتم من نويسندم؟

بعد گفتم من خوانندم؟

بعد گفتم من آگاهى ام!

بعد گفتم من خاطره ام!

بعد گفتم من بدن فانيم؟


بعد ديگه هيچ نگفتم!

و هيچ ننوشتم ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید