ارتباط نوشتاری یا گفتاری

 ارتباط نوشتاری یا گفتاری


هرچه زمان میگذرد

بیشتر از ارتباط نوشتاری خسته می شوم 

و بیشتر به ارتباط گفتاری متمایل

هرچقدر زمان می گذرد

بیشتر از ارتباط گفتاری خسته می شوم

و بیشتر به ارتباط قلبی متمایل

هرچه زمان می گذرد

بیشتر می خوانم و می نویسم


و می دانم این مسیر اشتباه است !


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید