رسیدن به اهداف از طریق روابط

 


رسیدن به اهداف از طریق روابطOne way to win and have a good life is to join a team who has a good life


به طور خود بخودی وقطعا انسان شبیه آدمهایی می شود که با آنها رابطه دارد

پس برای رسیدن به هر هدفی ابتدا باید افرادی را پیدا کرد که به آن هدف رسیده اند

برای انجام هر تغییری در زندگی باید به آدمهایی که آن تغییر یا کار را انجام میدهند نزدیک شد

شاید فکرکنید این خیلی نگاه ابزار گرایانه به روابط هست ولی 

شاید یکی از اهداف هم رسیدن به روابط عاطفی باشد

پس داشتن روابط انسانی عاطفی هم زیر مجموعه ی اهداف است

و در تضاد با این نظریه نیست


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا