ساده ولی عمیق

 ساده ولی عمیق


آموخته ام که هرچه سطحی تر باشی موفق تری

هر چه به مسایل عمق تر فکر کنی بیشتر اشتباه می کنی

هرچه بیشتر به مسایل ساده زندگی بپردازی بهتر است

هرچه ساده تر و پیش پا افتاده تر بهتر.

به جای پرداختن به عدالت یا صلح جهانی بهتر است به کیفیت پنیرت یا اتوی لباست فکر کنی!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید