سکوت نشانه ی چیست؟

 سکوت نشانه ی چیست؟


نشانه ی رضا؟

نشانه ی ترس؟

نشانه ی لال بودن؟

نشانه ی نا امیدی؟

نشانه ی امید؟

نشانه ی عشق؟

نشانه ی نفرت؟

نشانه ی نادانی؟

نشانه ی دانایی؟

نشانه ی تنبلی؟

نشانه ی پاچه خواری؟

نشانه ی مخفی کاری؟

نشانه ی خود برتر بینی؟

نشانه ی خود کمتر بینی؟


سکوت می کنید 

اشکالی نداره


توروخدا فقط بگید

 نشانه ی چیست؟


! حداقل تکلیفمون رو بدونیم


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری