لبخند زن

 لبخند زن


لبخند يك زن هيچ گاه كهنه نمى شود!

پير نمى شود


لبخند يك زن با ارزشترين كالاست

لبخند يك زن، هم سنگ زندگيست!


لبخند يك زن حتى مرده اش، زنده است!

زنده مى كند!

حيات مى بخشد!


معجزه ايست كه از دل مرده، زنده در مى آيد!


زن معجزه ى خداست!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده