توجه زیادی به مدیریت زمان

 توجه زیادی به مدیریت زمان به نوعی وسواس تبدیل می شود

وقتی خیلی زیاد احساس کمبود زمان می کنی

همان زمانی هم که داری نمی توانی درست مصرف کنی

نمی توانی ۲۴ ساعتی که داری رو درست مصرف کنی

کل ۲۴ ساعت به وسواس طی می شود

اگر به مدیریت زمان توجه نکنی نمی توانی برنامه ریزی کنی

اگر زیادی توجه کنی باز هم نمی توانی 

یک نقطه ی تعادل باید باشد


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید