فارسی یا Persian ؟

 فارسی یا Persian ؟


امروزه شاهد هستیم که ایرانیها زبان خود را در محیط های انگلیسی زبان؛ فارسی معرفی می کنند و در لیست زبانها همواره داشتن فارسی Farsi و پرشینPersian  همه را دچار سردرگمی می کند.


انگلیسیها به زبان انگلیسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند English.

ما در زبان خودمان به زبان آنها می گوییم انگلیسی.

انگلیسیها از ما نمی خواهند که به زبانشان بگوییم انگلیش !

ایرانیها به زبان فارسی صحبت می کنند و در زبان خودشان به زبان خودشان می گویند فارسی.

انگلیسی ها در زبان خودشان به زبان ما می گویند پرشین.

همین استدلال در مورد فرانسوی ها و زبان فرانسوی و فرنچ قابل تعمیم است.


نتیجه :

ما هم از آنها نخواهیم که به زبان ما بگویند فارسی !

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا