صلح با جنگ!

 صلح با جنگ!


میدونید با انداخت بمب اتم روی ژاپن چقدر جان آدمها نجات پیدا کرد؟

میدونید با ساختن سلاح و جنگ افزار چقدر به صلح کمک میشه؟


میدونید چقدر آدم هستند که این جمله ها رو باور کردن؟

یا حداقل خودشون رو با این جمله ها گول می زنند؟


میدونید تمام جنگ و خشونت های تاریخ توسط آدمهای معمولی درست شده؟

میدونید خشونت قسمتی از طبیعت هست؟

میدونید فیلم ها و بازی های جنگی خیلی فروش دارند؟

حتی شاید اولین تفنگ و شمشیری که تو بچگی باهاش به طور خیالی هدف ها رو می زدین یادتون باشه!

شاید مزه ی آخرین گوشت زیر دندونتون باشه!

یا آخرین گیاهی که خرد کردید!


شاید وقتشه که خشونت رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم

حداقل ما با این واقعیت نجنگیم

جنگ و خشونت یک واقعیت است!


هر آنکس که دندان دهد خشونت دهد!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده