اول سياسي ها رو بيرون كرديد

 اول سياسي ها رو بيرون كرديد

بعداً مشروب خورها و ديسكو روها رو بيرون كرديد

بعداً اساتيد بدون ريش را،

بعدا هنرمندان و خواننده ها را،

بعداً زنان بدون حجاب و مردان كراواتي را،

بعد نخست وزير و رييس جمهور خودتون را،

بعد هم درس خوانها رو؛

بعد هم آدمهاي عادي كه فقط اينترنت آزاد مي خواهند

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید