میزان زندگی

 میزان زندگی


ميزان زندگيم ميزان پولم نيست!

ميزان زندگيم ميزان كارم نيست!

ميزان زندگيم ميزان عمرم نيست!

ميزان زندگيم ميزان بدنم نيست!

آيا ميزان زندگيم ميزان دوستانم نيست؟

نه!

ميزان زندگيم ميزان نفسهايم نيست!

زندگيم ميزان ندارد!

بيشتر چشيدنى است!

بيشتر لمس كردنى است!

ديدنى نيست!

شنيدنى نيست!

خواندنى نيست!

نوشتنى هم نيست...

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری