بت

 بت


بت يعنى سكون

بت يعنى ثابت شدن

بت يعنى همين نوشته!

كه بايد شكستش !


بت يعنى شاخه ى خشك و سردى در خاك

بت يعنى گذشته!

بت يعنى همين نوشته!

كه بايد شكستش!


بت يعنى توقف

بت يعنى مرگ

بت يعنى همين نوشته

كه بايد شكستش!


بت يعنى من

بت يعنى ما

بت يعنى همين تكرار

كه مى شكند!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید